Niepubliczne przedszkole językowe

Mundo Marino Katowice

Podstawa programowa i przygotowanie dzieci do edukacji szkolnej

 

Niepubliczne Przedszkole Językowe MUNDO MARINO w Katowicach

 CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

1.  Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:

 

1.1 Wspieraniu wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

 

1.2 Tworzeniu warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

 

1.3 Wspieraniu aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

 

1.4 Zapewnieniu prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

 

1.5 Wspieraniu samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu Rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

 

1.6 Wzmacnianiu poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

 

1.7 Tworzeniu sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

 

1.8 Przygotowaniu do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz o dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

 

1.9 Tworzeniu sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka, mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

1.10 Tworzeniu warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości

i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu Rozwoju dziecka.

1.11 Tworzeniu warunków umożliwiających bezpieczną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania prezentowania wytworów swojej pracy.

1.12 Współdziałaniu z rodzicami różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

1.13 Kreowaniu, wspólnie z wymienionymi podmiotami sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm Społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze oraz rozwijaniu zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie Rozwoju.

1.14 Systematycznemu uzupełnianiu, za zgodą rodziców, realizowanych treści o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego Rozwoju.

1.15 Systematycznemu wspieraniu Rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

1.16 Organizowaniu zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.

1.17 Tworzeniu sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

 

PRZEDSZKOLE REALIZUJE ZADANIA W RAMACH OBSZARÓW DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ

 

2.1 Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2.2 Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

2.3 Społeczny obszar rozwoju dziecka.

2.4 Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

 3. Wspomaga rozwój i wczesną edukację dzieci od 2,5 r. życia do rozpoczęcia nauki w I klasie szkoły podstawowej.

4. Zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

 5. Udziela dzieciom pomoc psychologiczną w kontakcie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz organizuje zajęcia psycho-edukacyjne dla rodziców.

 

5.1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka wynikających w szczególności:

 

5.1.1 z niepełnosprawności;

5.1.2 z niedostosowania społecznego;

5.1.3 z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

5.1.4 ze szczególnych uzdolnień;

5.1.5 ze specyficznych trudności w uczeniu się;

5.1.6 z zaburzeń komunikacji językowej;

5.1.7 z choroby przewlekłej;

5.1.8 z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

5.1.9 z niepowodzeń edukacyjnych;

5.1.10 z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

5.1.11 z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

5.2 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

5.3 Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

5.4 Szczegółowe warunki udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa Rozporządzenie MEN.

 6. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej poprzez :

 

6.1 organizowanie uroczystości wewnętrznych i środowiskowych;

6.2 organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi;

6.3 organizowanie wycieczek;

6.4 organizowanie nauki religii dla wychowanków na życzenie rodziców.

 

7. Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku dzieci i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny:

 

7.1 wspomaga indywidualny rozwój dziecka;

7.2 współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu i przygotowaniu dzieci do nauki szkolnej;

7.3 organizuje działalność innowacyjną i eksperymentalną;

7.4 zapewnia stałą opiekę pracownika pedagogicznego, (wszyscy pracownicy przedszkola współuczestniczą w wypełnianiu podstawowego zadania, jakim jest troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę nad dziećmi upoważnionej osobie);

7.5 podejmuje działania profilaktyczne, stymulujące, kompensacyjne i korektywne;

7.6 zapewnia dzieciom opiekę w czasie pracy rodziców 

 

W pracy dydaktyczno – wychowawczej wykorzystywane są przez nauczycielki elementy wybranych metod pedagogicznych i psychologicznych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym:elementy metody kształtowania pojęć matematycznych E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,elementy odimiennej metody nauki czytania I. Majchrzak,elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz, elementy metody gimnastyki twórczej R. Labana,elementy Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,metody aktywizujące, elementy pedagogiki zabawy, techniki relaksacyjne.

Dobór podręczników przedszkolnych wybierany i zatwierdzany jest przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującej dany rok szkolny. Rodzice o wyborze wydawnictwa oraz podręczników informowani są na pierwszym wrześniowym zebraniu danego roku szkolnego.

Copyright © Mundo Marino